Delo v tujini

Kako in kje iskati delo ter kako se pripraviti na odhod, je odvisno od države, v kateri si želiš delati. Ker je Slovenija del Evropske unije, je marsikateri korak na poti do dela v državah članicah lažji kot v drugih državah. Znotraj Evropske unije, pa tudi na Norveškem, v Islandiji, Liechtensteinu, ki z državami članicami EU tvorijo Evropski gospodarski prostor – EGP, ter v Švici velja načelo o prostem pretoku delavcev. To pomeni, da načeloma lahko delaš v kateri koli omenjeni državi brez delovnega dovoljenja in da si na trgu dela načeloma v enakem položaju kot njihovi državljani.

Glede na izobrazbo, izkušnje, želje in interese razišči različne možnosti za delo in razmere na trgu dela v državi, ki te zanima. Možnosti je res veliko!

Za lažji začetek spodaj predstavljamo nekaj možnosti in uporabnih virov ter programov:

EURES je evropska mreža za zaposlovanje, ki zajema vse države EU in EGP ter Švico in nudi podporo pri iskanju zaposlitve v tujini (objava prostih delovnih mest, informacije o pogojih dela in bivanja v različnih državah ipd.). Slovenski svetovalci EURES delujejo v okviru Zavoda za zaposlovanje

Ponudbe za zaposlitev v evropskih institucijah so dostopne na spletni strani Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). Urad EPSO je medinstitucionalna služba, pristojna za izbor osebja za vse institucije in agencije Evropske unije, tudi za Evropski parlament, Svet, Evropsko komisijo, Sodišče EU, Računsko sodišče, Evropsko službo za zunanje delovanje, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, Evropskega varuha človekovih pravic. Vsaka institucija izbere osebje za zaposlitev s seznama uspešnih kandidatov, ki ga pripravi urad EPSO.

Poletno delo je priložnost za prvo nabiranje delovnih izkušenj v tujini, nadgrajevanje znanja tujih jezikov, spoznavanje novih kultur in ljudi. Izkušnje, pridobljene na ta način, ti lahko pridejo zelo prav pri iskanju kasnejših zaposlitev doma in v tujini. Več informacij najdeš na spletni strani STA – Dela v tujini.

EURAXESS – Mobilnost raziskovalcev ponuja razširjen izbor storitev in informacij o prostih delovnih mestih in možnostih financiranja za raziskovalce vseh študijskih področij po vsej Evropi.

Pravila glede zaposlovanja in opravljanja storitev ureja vsaka država s svojimi zakoni in pravili, pomembni pa so tudi sklenjeni meddržavni sporazumi. Poleg informacij o trgu dela in možnostih zaposlitve je dobro, da nabereš tudi čim več informacij o delovnih in življenjskih pogojih, davkih, socialni varnosti in zavarovanju. Nekaj splošnih informacij najdeš v nadaljevanju Vodnika, podrobnejše informacije za posamezne države pa ti ponuja spletni portal EURES.

Pri iskanju zaposlitve v tujini se lahko nekoliko zaplete ob priznavanju dosežene izobrazbe in pridobljenega poklica. Poklic, za katerega si usposobljen, načeloma lahko opravljaš v kateri koli državi – to naj bi veljalo posebej za Evropo. V praksi pa država gostiteljica velikokrat zahteva posebne diplome, nazive, potrdila ali druge kvalifikacije za dostop do nekaterih vrst zaposlitve ali opravljanja poklica kot samozaposlena oseba. Kakšne so te zahteve za tvoj poklic in izobrazbo, preveri v državi, ki te zanima. Preveri pa tudi, ali tvoj poklic v posamezni državi sodi med tako imenovane regulirane poklice. To lahko storiš na spletni strani Reguliranipoklici.si ali na portalu Tvoja Evropa.

Odhod in nastanitev v tujini

V primeru, da si tudi na razgovoru očaral delodajalca, ti ta v podpis ponudi pogodbo o zaposlitvi, nato pa je čas za selitev! Prej moraš opraviti še nekaj formalnosti.

Preden podpišeš pogodbo, preveri, ali razumeš in se strinjaš z vsem, kar je v njej zapisano. Bodi posebej pozoren, ker je pogodba napisana v tujem jeziku!

Preden odrineš od doma se prepričaj, da si prejel pogodbo o zaposlitvi ali ustrezno podpisano pismo o zavezi in potrditev o plači!

Ob svojem odhodu in spremembi naslova moraš:

  • v primeru, da odhajaš v tujino za dalj kot tri mesece: svoj začasni odhod in začasno prebivališče v tuji državi sporočiti upravni enoti ali krajevnemu uradu (več informacij najdeš na portalu eUprava),
  • v primeru, da se v tujino seliš za stalno: na upravni enoti ali krajevnem uradu odjaviti stalno prebivališče v Sloveniji (več informacij najdeš na portalu eUprava),
  • obvestiti vse institucije, s katerimi posluješ, kot so ZRSZ, banka, pošta, knjižnica, društva …

V primeru, da se seliš za dalj časa in že stanuješ na svojem, ne pozabi tudi zakonito in ustrezno končati vseh pogodbenih razmerij z morebitnim stanodajalcem in ponudniki za vodo, plin, telefon, internet …

S seboj seveda ne pozabi vzeti veljavnega potnega lista in/ali osebne izkaznice, ki sta tvoja uradna dokumenta. Pred odhodom si naroči tudi Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Za bivanje daljše od treh mesecev potrebuješ v državi gostiteljici dovoljenje za bivanje, ki si ga urediš pri pristojni ustanovi v tej državi. To lahko storiš, če si zaposlen ali samozaposlen, študiraš, imaš urejeno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in zadostna sredstva za preživetje. Zahtevajo pa lahko tudi potrdila, ki ti jih izdajo državni oziroma javni organi v Sloveniji (na primer potrdilo o nekaznovanju). Ker pridobivanje le-teh lahko traja dalj časa, se pravočasno pozanimaj, katera potrdila boš potreboval, kdo ti jih lahko izda in v kolikšnem času. Več informacij o tem, kje in kako si urediš dovoljenje za bivanje, ter o vseh drugih formalnostih za selitev v posamezne države, najdeš na portalu EURES.

V primeru, da se na delo ali zaposlitev odpravljaš v kraje izven območja Evropskega gospodarskega prostora in Švice, boš najverjetneje potreboval še vizo in delovno dovoljenje. Vizo pridobiš na veleposlaništvih in konzularnih predstavništvih države, kamor se odpravljaš. Pri njih lahko poizveš tudi, kje in kako si lahko urediš delovno dovoljenje.

Za nekatere države potrebuješ tudi posebna cepljenja in brez potrdila o njih ne moreš vstopiti v državo. Za več informacij obišči spletno stran www.zdravinapot.si.

Že pred odhodom v tujino lahko začneš z iskanjem nastanitve. Preveri, kakšne možnosti obstajajo in kakšni so stroški selitve ter bivanja. Tudi pri tem si za države EU, EGP in Švico lahko pomagaš z uporabnimi informacijami, ki jih najdeš na portalu EURES.

In na kratko še nekaj o davkih. Evropske države so med seboj sklenile dvostranske dogovore, s katerimi svojim državljanom omogočajo, da davkov ne plačujejo dvakrat za en in isti prihodek v obeh državah. Vendar pa je obveznost plačevanja davkov odvisna od tvojega statusa rezidenta oziroma nerezidenta. Več informacij o tem najdeš na spletni strani Finančne uprave RS.

Uporabni viri:

Zavod RS za zaposlovanje: Zaposlitev v tujini
Veleposlaništva in konzularna predstavništva držav
Portal Tvoja Evropa > Iskanje dela v tujini
EURODESK – brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo.
Europass življenjepis
Europass mobilnost
Evropska komisija: Socialne pravice po državah