Raziskava o znanju, stališčih in vedenju slovenske mladine v letu 2018

V povezavi z razumevanjem področja okolje-zdravje so na Inštitutu za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) izvedli raziskavo v okviru projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19.

Njen namen je bil oceniti stopnjo znanja med mladimi in njihovo stališče do okoljsko-zdravstvene problematike ter preveriti, ali so pripravljeni spremeniti svoje vsakodnevne navade v prid manj onesnaženemu okolju in boljšemu zdravju vseh nas. Spletni vprašalnik je izpolnilo 460 mladih med 15. in 29. letom.

Mladi imajo trdno izoblikovana stališča, da k zmanjšanju onesnaženosti zraka in k zmanjšanemu vplivu podnebnih sprememb pomembno prispeva varčevanje z energijo in večja raba obnovljivih virov energije. Menijo tudi, da je na voljo premalo informacij o tem, kako zmanjšati izpostavljenost in v kolikšni meri smo ljudje sploh izpostavljeni onesnaževalom v zunanjem zraku. Zato je potrebno na ustrezen način spodbuditi pristojne institucije, da okrepijo ozaveščanje javnosti o teh vsebinah.

V povezavi s podnebnimi spremembami so mladi pripravljeni zamenjati osnoven vir energije, vendar le v primeru, da bi bila ta energija dostopna po razumni ceni in oskrba z njo zanesljiva, manj pa jim je pri tem pomembna cena osnovne investicije. Na področju kakovosti zraka mladi zagovarjajo predvsem ukrepe, kot so učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet  ter večje investicije v obnovljive vire energije.

Precej nepopularni so med mladimi bolj restriktivni ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, kot so npr. zapiranje mestnih jeder, prilagajanje ogrevanja onesnaženosti zraka in podobno.

Poročilo raziskave najdete tukaj.