Drugi javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju od 2023 do 2025 v Mestni občini Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.

S podporo programom mreže Mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025: Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, povečevati za najmanj 5 % letno).

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki:

  • so nevladne organizacije (NVO), ki na zadnji dan roka za prijavo, 5. 5. 2023, izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
  • so registrirani na območju MOL,
  • so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 2022 izpolnili vse pogodbene obveznosti,
  • zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
  • za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja),
  • že vsaj dve leti izvajajo redni in javno dostopni program, v katerega vključujejo mlade in izkazujejo redno delovanje na dnevni ravni (vsaj 5x tedensko) za vse starostne skupine mladih,
  • delujejo v skladu z načeli zagotavljanja enakih možnosti in enakega obravnavanja ne glede na spol, etnično poreklo, spolno usmerjenost, hendikep ali drugo osebno okoliščino.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: MOL