Državna pomoč zaradi visokih cen energentov tudi za društva in zavode

Državni zbor je  v okviru ukrepov za omilitev draginje danes sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Do sofinanciranja stroškov električne energije in zemeljskega plina so tako na pobudo CNVOS upravičena tudi društva in (zasebni) zavodi, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost.

Šteje se, da je do zneska državne pomoči za sofinanciranje stroškov električne energije in zemeljskega plina upravičeno tisto društvo ali zasebni zavod, ki:

  • je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 1. novembra 2021 (to pomeni, da imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti),
  • ima stroške energentov višje od dvakratnika povprečja cene iz leta 2021,
  • ni mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022),
  • na dan oddaje vloge nad njim ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1000 evrov ali več,
  • nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
  • ni zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ceno svojih storitev oziroma produktov dvignil za več kot 10 odstotkov in
  • zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. junija 2022 do 1. decembra 2022.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS