EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation: Call for proposals

Objavljen je prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v okviru novega sklada EGP in norveškega mehanizma za regionalno sodelovanje v vrednosti 15 milijonov evrov. Gre za nov sklad (zanj je rezerviranih skupno 34,5 milijonov evrov), ki je namenjen spodbujanju čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja v obliki prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks ter krepitve institucij na vseh petih prednostnih področjih Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:

  • inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
  • socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
  • okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
  • kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
  • pravosodje in notranje zadeve.

Na razpis se lahko prijavite pravne osebe javnega in zasebnega prava, tudi NVO, iz držav upravičenk (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija) in sosednjih držav (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turčija, Ukrajina). V projektih mora sodelovati več partnerjev iz različnih držav.

Zaprosite lahko za sredstva v višini najmanj 1 milijon evrov (zgornje omejitve ni), višina sofinanciranja je odvisna od pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov. 

Več informacij najdete tukaj.