Izobraževanje za izpit za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja

Na Fakulteti za socialno delo bo od 14. 6. do 23. 9. 2022 potekalo izobraževanje za izpit za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja v trajanju 100 ur (60 ur predavanj in 40 ur praktičnega dela).

Po ZDZdr zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi, kjer je ljudem omejena ustavna pravica do gibanja. Naloga zastopnika oziroma zastopnice je varovanje človekovih pravic in dostojanstva ter duševne in telesne celovitosti.

Okvirne teme izobraževanja so naslednje:

  • poznavanje strateških dokumentov in zakonodaje, ki ureja položaj oseb s težavami v duševnem zdravju,
  • duševno zdravje in človekove pravice,
  • stigma, predsodki, stereotipi,
  • temeljni pojmi duševnega zdravja, ki zajemajo osnove razumevanja duševnih motenj,
  • koncept zastopanja in njegovih različnih oblik,
  • varovanje osebnih podatkov,
  • poznavanje delovanja sodišč v postopkih sprejema oseb na zdravljenje v varovane oddelke psihiatričnih bolnišnic oziroma socialnovarstvenih zavodov,
  • poznavanje splošne patologije na področju duševnih motenj,
  • etična načela zastopanja,
  • ravnanje z dokumentarnim gradivom.

Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in navedbo pridobljene stopnje izobrazbe ter izjavo o tem, da ni pravnomočno obsojen_a na nepogojno kazen zapora. Uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev ni potrebno predložiti, kandidat_ka s svojim podpisom jamči za resničnost navedenih podatkov.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS