Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti mladinskih svetov lokalnih skupnosti v letu 2018 in 2019

Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih programov in programov za mlade z namenom vključevanja čim večjega števila mladih v procese neformalnega učenja in aktivnega državljanstva.

Predmet javnega poziva so aktivnosti, ki jih v skladu s 5. členom Zakona o mladinskih svetih izvajajo mladinski sveti lokalnih skupnosti:

  • izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju,
  • zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih,
  • omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih,
  • opravljanje drugih nalog za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo umeščene v vsaj eno ali več izmed sledečih področij mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju:

  • avtonomija mladih,
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
  • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Več si lahko preberete tukaj.