Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih: a) nasilje med zmenkanjem; b) delo s fanti za preseganje stereotipov.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
  • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
  • prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
  • prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki G) 3. obrazca Projekt/2019 Prijava,
  • posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:

  • je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
  • delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
  • osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
  • dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.