Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

V okviru javnega razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:

SKLOP 1

V okviru SKLOPA 1 se lahko vključijo polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

SKLOP 2

V okviru SKLOPA 2 se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

SKLOP 3

V okviru SKLOPA 3 se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji.

Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

 • Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
 • Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
 • Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
 • Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
 • Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
 • Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.

Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bo izvajal program socialne aktivacije), ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.