Javni razpis po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner). V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev.

Prijavitelj: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na posamezno odpiranje, s katero predloži:

  • za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov (prvo odpiranje),
  • za študijsko leto 2018/2019 največ 3 projekte (drugo odpiranje),
  • za študijsko leto 2019/2020 največ 3 projekte (tretje odpiranje).

V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov iz prejšnjega odstavka za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta.

Rok za oddajo vlog:

  • 05. 01. 2018 za prvo odpiranje;
  • 23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
  • 22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Več informacij najdete tukaj.