Javni razpis šole za ravnatelje za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “Učim se biti učitelj”

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema”.

Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih, je cilj javnega razpisa vključitev in usposabljanje 25 timov za uvajanje, pri čemer se 25 učiteljem začetnikom zagotovi učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu in timskem pristopu.

V okviru posameznega projekta bo posamezni učitelj začetnik zaposlen na projektnem delovnem mestu za obdobje šestih mesecev za polni delovni čas, in sicer v času od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Projekti prijaviteljev, ki bodo v okviru javnega razpisa izbrani, se bodo izvajali v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih oziroma
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

in sicer v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programih za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Prijave sprejemajo do 25. oktobra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.