Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis, katerega namen je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij. 

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa (3. 7. 2020) do posameznega razpisnega roka, in sicer: 

 • 1. rok do 27. 7. 2020, 
 • 2. rok do 31. 8. 2020, 
 • 3. rok do 21. 9. 2020, 
 • 4. rok do 19. 10. 2020, 
 • 5. rok do 16. 11. 2020. 

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa. 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2 so pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: 

 • Zavodi: javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov. 
 • Zadruge: zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga. 
 • Zbornica: zbornica, gospodarska zbornica. 
 • Skladi: javni sklad, sklad. 
 • Društva: društvo, zveza društev. 
 • Ustanove: ustanova. 
 • Organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot: družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba, gospodarsko interesno združenje GIZ. 
 • Ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, javno podjetje. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 7. 2019.  

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje. 

Več informacij in razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj.