Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice

Objavljen je javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice.

Svet varuha  za človekove pravice je posvetovalno telo varuha človekovih pravic za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije.

Naloge Sveta so:

  • sodelovanje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti v Republiki Sloveniji;
  • pripravljanje predlogov varuhu za uvedbo postopka v zvezi z morebitno kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • obravnavanje širših vprašanj spodbujanja, varstva in nadzora glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin na predlog varuha;
  • obravnavanje poročil Republike Slovenije mednarodnim organizacijam glede človekovih pravic in sodelovanje pri pripravi samostojnih poročil varuha o uresničevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju človekovih pravic;
  • predložitev stališč o razvojnih politikah glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • ozaveščanje javnosti o pomenu in razvoju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • opravljanje drugih podobnih nalog na predlog varuha.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo predstavniki civilne družbe in predstavniki znanosti, ki so strokovnjaki na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Pri njihovem imenovanju se bodo upoštevali izkušnje in delovanje kandidatov na področju človekovih pravic, njihova vizija delovanja v Svetu ter zastopanost različnih področij in prednostne usmeritve varuhovega delovanja.

Rok za prijave se izteče 31. marca 2019.

Besedilo razpisa najdete tukaj.