Javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce

Ministrstvo za pravosodje na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZMZ-1) objavlja javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce.

Pisna prijava kandidatov za svetovalce za begunce mora vsebovati:

  • dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti,
  • izjavo kandidata ali drugo dokazilo, da je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora,
  • je poslovno sposoben, je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in ima opravljeno preverjanje znanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic in prava mednarodne zaščite ter aktivno obvlada slovenski jezik,
  • je ob prijavi mlajši od 75 let
  • ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in da ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen,
  • ni v delovnem ali službenem razmerju z Republiko Slovenijo,
  • izjavo kandidata, da za namene tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnje točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila,
  • navedbo osebnega imena, naslova prebivališča ter kontaktne podatke (telefonska številka in naslov elektronske pošte) kandidata za svetovalca za begunce.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti v roku 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kandidati naj prijave pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – svetovalci za begunce« na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete do 20. 5. 2017.

Več informacij najdete tukaj.