Javni razpis za izbor izvajalcev projektov “Mladi za mlade 2017-2021” – 5. razpisni rok

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela na projektu  Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

  • javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja;
  • javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo;
  • javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov;
  • študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Rok prijave je 8. 5. 2019 do 12.00.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.