Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

Namen javnega razpisa je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s poudarkom na zgodnjem odkrivanju učnih težav, nudenju kontinuuma pomoči pred postopkom usmerjanja, usmerjenimi otroki, še posebej pa delu z otroki z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju.

Operacija se bo izvajala v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje ciljnih skupin javnega razpisa, to je najmanj 5.600 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih. Število strokovnih delavcev, ki so vključeni v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, predstavlja kazalnik učinka (5.600), slednji pa posredno prispeva k specifičnemu kazalniku rezultata, to je deležu šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja (85 %).

Na javni razpis se prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo poslovodeči konzorcijski partner in konzorcijski partnerji. Poslovodeči konzorcijski partner je prijavitelj, ki projekt prijavi v imenu konzorcija, in je lahko društvo, zavod ali ustanova. Konzorcijski partnerji so lahko vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javnoveljavne programe za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Za področje vzgoje in izobraževanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je konzorcijski partner lahko tudi svetovalni center, ki izvaja strokovne naloge skladno z 20. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 3. 7. 2017 do 10. ure.

Vabijo pa vas tudi na informativni dan za javni razpis »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami« Informativni dan za vse potencialne prijavitelje bo organiziran v sredo, 14. junija 2017, s predvidenim pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi 23/24 v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Na informativni dan se je potrebno prijaviti do vključno torka, 13. junija 2017, do 12. ure, na e-naslov: maja.gluecks(at)gov.si

Celoten razpis najdete tukaj.