Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila razpis za štipendije za ustvarjalnost, ki se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS.  

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je podrobneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto. 

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2020 podeljene na naslednjih področjih:  

 • leposlovje,  
 • prevajanje,  
 • ilustracija in fotografija,  
 • glasba,  
 • avdiovizualno področje.  

Prijavitelji_ce morajo za vse kategorije izpolnjevati naslednje splošne pogoje:  

 • da imajo v času prijave na razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti oz. urejena medsebojna razmerja z JAK; 
 • da v letih 2019 in 2020 niso prejeli delovne štipendije za samozaposlene ali druge štipendije Ministrstva za kulturo RS ali Slovenskega filmskega centra, in sicer na področju, na katerega se prijavljajo na tem razpisu; 
 • da so fizične osebe, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji; 
 • da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JAK. Prijavitelji z oddajo vlogo podajajo soglasje za objavo potrebnih osebnih podatkov za namen iz te alineje; 
 • da pri prijavi upoštevajo vsebinske opredelitve razpisnih področij ter kategorije in vrste štipendij za ustvarjalnost, skladno z besedilom tega razpisa; 
 • da vlogo oddajo na ustreznem obrazcu in ji priložijo obvezne priloge; 
 • da vlogo poda upravičena oseba, da je vloga oddana pravočasno in skladno z navodilom o oddaji vloge iz besedila tega razpisa; 
 • da je vloga v celoti napisana v slovenskem jeziku. 

Razpis je na voljo tukaj 

Rok prijave je 8. 6. 2020.