Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL.

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:

  • Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih;
  • Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih;
  • Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih;
  • Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih;
  • Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih;
  • Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:

  • Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
  • Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
  • Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
  • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Več najdete tukaj.