Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2020 in/ali za leta od 2020 do 2022: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.

Cilj je, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov.

Prav tako, da se zagotovi preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja.

Predmet javnega razpisa so:

  • programi socialnega varstva (sklop A),
  • programi varovanja zdravja (sklop B).

Vlogo za vsak program posebej vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi, ki jo najdete tukaj. (ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge.

Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 11. 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.