Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških za leto 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških za leto 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM ter spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • prijavljeni projekt spada v vsebino predmeta razpisa iz prejšnje točke,
  • prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije,
  • posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt,
  • prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijav na javni razpis,
  • proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:

  • je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
  • delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
  • osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
  • dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS