Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4 “Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic”, prednostne naloge 7 “Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost”, specifičnega cilja ESO4.8 “Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine”.

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti