Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

  • preprečevanje nasilja,
  • zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti), 
  •  duševno zdravje,
  •  brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine),
  • otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, 
  • starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju,
  • podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov,
  • socialno vključevanje Romov,
  • druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam prometnih nesreč. 

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov in sicer; javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2018 do vključno 2024 ter razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2018.

Rok prijave je 5. 12. 2017 do 15.00.

Več informacij najdete tukaj.