Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane in članice Sveta za mlade

Oddelek za kulturo, Urad za mladino MOL vabi fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju MOL, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju mladinskega sektorja in ki imajo sedež na območju MOL, da predlagajo 4 člane Sveta za mlade.

Svet za mlade je skladno s cilji Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025 posvetovalno telo župana. Člane sveta bo imenoval župan, g. Zoran Janković.

Svet za mlade bo izvajal naslednje naloge:

  • spremljal bo uresničevanje ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;
  • dajal bo mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;
  • dajal bo mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;
  • opozarjal bo na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in dajal pobude za njeno razreševanje;
  • obravnaval bo pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredelil;
  • izvajal bo druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

Poleg štirih članov in članic, predstavnikov strokovne in zainteresirane javnosti, ki bodo v Svet za mlade imenovani na podlagi tega javnega povabila, bodo v Svet za mlade imenovani še:

  • svetnice ali svetniki Mestnega sveta, ki so bili ob nastopu mandata mlajši od 30 let;
  • 1 član ali članica s strani Urada za mladino MOL;
  • 1 član ali članica s strani Javnega zavoda Mladi zmaji;
  • 1 član ali članica na predlog Mladinskega sveta Ljubljana.

Predlog za imenovanje kandidata ali kandidatke za člana oziroma članico Sveta za mlade mora vsebovati:

Imena in priimki izbranih kandidatov za člane Sveta za mlade bodo objavljeni na spletni strani MOL.

Rok za zbiranje predlogov: 16. april 2019.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.