Ministrstvo za pravosodje objavilo javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) objavilo javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce.

Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje (četrti odstavek 9. člena ZMZ-1):

  • je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora;
  • je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
  • je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in ima opravljeno preverjanje znanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic in prava mednarodne zaščite ter aktivno obvlada slovenski jezik;
  • je vreden zaupanja za opravljanje dela svetovalca za begunce;
  • je ob prijavi mlajši od 75 let;
  • ni pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen;
  • ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen;
  • ni v delovnem ali službenem razmerju z Republiko Slovenijo.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti v 15 dneh od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v UL: 1. 10. 2021).

Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: CNVOS