Postopek izbora predstavnikov ali predstavnic nevladnih organizacij v svet za vključevanje tujcev

Začel se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in enega namestnika predstavnika v Svet za vključevanje tujcev. Rok za prijavo je četrtek, 1. 9. 2022 do 15.00.

Cnvos razpisuje postopek 1 (enega) predstavnika oziroma predstavnice nevladnih organizacij in 1 (enega) namestnika oziroma namestnice v Svet za vključevanje tujcev.

Svet za vključevanje tujcev je bil prenesen na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov s strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Naloge sveta so:

  • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
  • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
  • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju vključevanja tujcev. Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z delovanjem na področju vključevanja tujcev.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS