Program znanj in spretnosti za Evropo – EU Skills Agenda

Evropska komisija je 10. junija 2016 sprejela nov celovit program znanj in spretnosti za Evropo. Z njim želi zagotoviti, da ljudje že od mladih let pridobivajo širok nabor znanj in spretnosti ter da se človeški kapital Evrope kar najbolje izkoristi. Predstavljeni program države članice in deležnike poziva, naj izboljšajo kakovost znanj in spretnosti ter jih uskladijo s potrebami trga dela.

Študije kažejo, da ima 70 milijonov Evropejcev težave z branjem in pisanjem, še več pa jih ima težave z matematično in digitalno pismenostjo. Zaradi tega so izpostavljeni tveganju brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti. Po drugi strani veliko Evropejcev, zlasti visoko usposobljenih mladih, opravlja delo, ki ne ustreza njihovim sposobnostim in ambicijam. Hkrati 40 % evropskih delodajalcev pravi, da ne morejo najti delavcev z znanji in spretnostmi, potrebnimi za rast in inovacije. Ljudje tudi premalo podjetno razmišljajo in imajo premalo podjetniških kompetenc, da bi ustanovili lastno podjetje in sledili spremembam na trgu dela. Zato je treba dvigniti raven znanj in spretnosti, spodbujati prečna znanja in spretnosti ter bolje predvidevati potrebe trga dela, tudi na podlagi dialoga z industrijo, da se izboljšajo življenjske priložnosti ljudi ter spodbudita poštena, vključujoča in trajnostna rast in socialna kohezija.

Za pomoč pri obravnavanju izzivov, povezanih z znanji in spretnostmi, bo Komisija uvedla deset ukrepov za večjo prepoznavnost znanj in spretnosti ter izboljšanje njihovega priznavanja na lokalni, nacionalni in evropski ravni, od šol in univerz do trga dela.

Komisija predlaga deset ukrepov, ki jih bo uvedla v naslednjih dveh letih. Nekaj se jih začenja že zdaj:

 • Jamstvo za znanja in spretnosti za pomoč nizko izobraženim odraslim, da pridobijo minimalno bralno, matematično in digitalno pismenost ter napredujejo proti srednješolski izobrazbi.
  pregled evropskega ogrodja kvalifikacij za boljše razumevanje kvalifikacij in boljšo uporabo vseh razpoložljivih znanj in spretnosti na evropskem trgu dela.
 • “Koalicija za digitalno pismenost in delovna mesta”, ki bo združila države članice in deležnike s področja izobraževanja, zaposlovanja in industrije, da se ustvari velik potencial „digitalnih talentov“ ter zagotovi zadostna digitalna pismenost posameznikov in delovne sile v Evropi.
 • Okvir za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti, da se izboljšata zbiranje in obdelava podatkov o znanjih in spretnostih ter odpravi pomanjkanje strokovno usposobljene delovne sile v specifičnih gospodarskih sektorjih.

Drugi ukrepi se bodo začeli uvajati v drugi polovici tega leta in v letu 2017:

 • Pobuda za spremljanje diplomantov, da se izboljša zbiranje informacij o napredku diplomantov na trgu dela.
 • Predlog za temeljitejšo analizo in izmenjavo najboljših praks za učinkovito reševanje vprašanja bega možganov.
 • Pregled priporočila o ključnih kompetencah, da se več ljudem pomaga pridobiti temeljna znanja in spretnosti, potrebne za delo in življenje v 21. stoletju, s posebnim poudarkom na spodbujanju podjetnosti in inovativnosti.
 • Revizija okvira Europass, da bodo ljudje lažje in enostavneje predstavili svoja znanja in spretnosti ter v realnem času dobili koristne informacije o potrebah in trendih na področju znanj in spretnosti. To jim bo lahko pomagalo pri odločitvah glede poklicne poti in učenja.
 • Prizadevanja, da poklicno izobraževanje in usposabljanje postaneta prva izbira, in sicer z več priložnostmi za učenje skozi delo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter spodbujanjem boljše vidnosti dobrih rezultatov te vrste izobraževanja in usposabljanja na trgu dela.
 • „Orodje za profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav“ za pomoč pri zgodnjem opredeljevanju in profiliranju znanj in spretnosti ter kvalifikacij prosilcev za azil, beguncev in drugih migrantov;

Vir: Evropska komisija