Raziskava: Spremembe v organizacijah

Zavod Movit je objavil zaključke analize v okviru raziskav RAY, ki je proučevala izgradnjo kapacitet v organizacijah. Zaključki temeljijo na intervjujih z vodstvenim osebjem in predstavniki izbranih organizacij upravičenk programa Erasmus+: Mladi v akciji.  

Preverili so pretekle in predvidene prihodnje spremembe v organizacijah ter spremembe, ki jih organizacije povezujejo s sodelovanjem v programu Erasmus+: Mladi v akciji. 

V raziskavo vključene organizacije so se o spremembah opredeljevale z vidikov preteklih sprememb, sprememb zaradi sodelovanja v programu Erasmus+: Mladi v akciji in želenih sprememb v prihodnjih petih letih. 

Pretekle spremembe so se v raziskavi nanašale na spremembe v organizacijah v letih pred izvedbo raziskave. Organizacije so se v preteklem obdobju praviloma povečale. V glavnem povečanje merijo s številom zaposlenih in tudi članov. Spremembe pa so organizacije zaznavale tudi zaradi prilagajanja svojih aktivnosti in programa potrebam mladih, pri čemer večinoma ne gre za bistvene organizacijske spremembe. Kljub spremembam na področju programa in aktivnosti organizacije ohranjajo svoja poslanstva in vizije. Spremembe se dogajajo zlasti na ravni ciljev, saj se ti spreminjajo skladno s potrebami ciljne skupine, odvisni pa so tudi od potreb in razvoja organizacij. Ciljne skupine organizacij so povečini ostale enake, pri čemer nekateri poročajo, da so razširili svojo ciljno skupino, večinoma na osnovnošolsko mladino. 

Delo v organizacijah se skuša profesionalizirati, saj tovrsten razvoj terjata povečan obseg dela in zahtevnost projektov. Zlasti mlajše v raziskavo vključene organizacije so v ustroj uvedle jasnejšo delitev dela. Povečan obseg dela v organizacijah je pomembno povezan z aktivnejšim sodelovanjem v programu Erasmus+: Mladi v akciji. Tudi druge omenjene predhodne spremembe v organizacijah pogosto nastopijo kot posledica sodelovanja v programu Erasmus+: Mladi v akciji. Program namreč z omogočanjem financiranja vpliva na večanje obsega aktivnosti, večanje organizacij samih in tudi na njihov profesionalni razvoj. Organizacije prepoznavajo tudi tendenco po racionalizaciji partnerstev glede na svoje interese in zmogljivosti. Preveliko število nekoristnih partnerstev organizacijam namreč predstavlja breme. 

Nekatere organizacije, predvsem pa njihovi člani, ki so se udeležili mednarodnih aktivnosti, spremembe prepoznajo tudi v povezavi s specifično aktivnostjo (mednarodnim usposabljanjem). To povezujejo z izboljšanjem delovanja na mednarodni ravni, večjo samozavestjo in profesionalnostjo, kar lahko vpliva tudi na spremenjene cilje in strategije. 

Organizacije nadalje ocenjujejo, da se je povečala njihova prepoznavnost. Številne dodajajo, da je to posledica razširjenega in bolj v potrebe mladih usmerjenega vsebinskega programa ter povečanega sodelovanja z organizacijami v lokalni skupnosti (npr. šole, vrtci, druge mladinske organizacije). Posebne pozornosti temu ne posvečajo, saj je to, kot pravijo, stvar naravnega razvoja. 

Ostale zaključke analize lahko preberete tukaj