Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti. 

Razpisane nagrade in priznanja:  

 • nagrada za življenjsko delo,  
 • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, 
 • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela, 
 • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju. 

Predloge kandidatov_k za nagrade in priznanja lahko vložijo:  

 • socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov, 
 • nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva, 
 • Socialna zbornica Slovenije, 
 • Fakulteta za socialno delo, 
 • mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva, 
 • drugi posamezniki, 
 • druge domače in tuje pravne osebe. 

Merila za kandidiranje:  

 • Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci_ke, strokovni sodelavci_ke, prostovoljci, laični delavci_ke in ostali delavci_ke, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade mora izkazati delo in dosežke na področju socialnega varstva predlaganega nagrajenca za obdobje najmanj 20 let. 
 • Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih lahko kandidirajo posamezniki_ce ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev_k, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade mora izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih petih let (od vključno 2015 do vključno leta 2019). 
 • Za priznanje za dosežke na posameznih področjih dela lahko kandidirajo posamezniki_ce ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev_k, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev tega priznanja mora izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih dveh let (od vključno 2018 do vključno leta 2019). 
 • Za skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju lahko kandidira skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlogi za podelitev tega priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganih nagrajencev v obdobju zadnjih treh let (od vključno 2017 do vključno leta 2019). 

Rok prijave je 15. 7. 2020. 

Predlog je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici “Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2020”.  

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj