Razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine. Akreditacije Erasmus so orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. 

Organizacijam z akreditacijo Erasmus bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa (2021–2027). Pogoji za dostop akreditiranih organizacij do financiranja bodo določeni v letnih razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavi Evropska komisija. Podelitev akreditacije Erasmus na področju mladine potrjuje, da je prijavitelj vzpostavil ustrezne in učinkovite postopke in ukrepe za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti, kot je bilo načrtovano, in da jih uporablja v korist področja mladine. 

Ukrep ima naslednje cilje:  

  • okrepiti osebni in strokovni razvoj mladih z aktivnostmi mobilnosti za neformalno in priložnostno učenje, 
  • spodbujati opolnomočenje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in udeležbo v demokratičnem življenju, 
  • spodbujati kakovosten razvoj mladinskega dela na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni s krepitvijo zmogljivosti organizacij, dejavnih na področju mladine, ter podpiranjem strokovnega razvoja mladinskih delavcev_k, 
  • spodbujati vključevanje in raznolikost, medkulturni dialog ter vrednote solidarnosti, enakih možnosti in človekovih pravic med mladimi v Evropi. 

Ocenjevanje prijav in podeljevanje akreditacij sta stalen proces. Prijavo lahko oddajo samo prijavitelji, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES. 

Prijavo za akreditacijo Erasmus na področju mladine lahko odda kateri koli javni ali zasebni organ s sedežem v državah članicah Evropske unije, tretjih državah, pridruženih programu, pod pogoji, določenimi v pravni podlagi. 

Več informacij lahko najdete tukaj