Delavnica o enakosti spolov

Forum za enakopraven razvoj in Ženski lobi vas 21. 9. 2017 vabita na delavnico o enakosti spolov. Namen delavnice je ugotoviti, katere dobre prakse s področja enakosti spolov obstajajo v Sloveniji, še posebej med civilno družbo, jih primerjati s potrebami v državah v razvoju, predvsem na Zahodnem Balkanu in v Afriki, ter na podlagi ugotovitev pripraviti priporočila o bodočih aktivnosti Slovenije na tem področju.

Kot štiri ključna področja za doseganje napredka pri enakosti spolov in krepitve vloge žensk so identificirali ekonomsko opolnomočenje žensk, vključevanje v procese odločanja, spolne in reproduktivne pravice in zdravje ter preprečevanje nasilja nad ženskami. Za ta področja želijo določiti ključne cilje, ki naj jih Slovenija zasleduje v partnerskih državah, njim pripadajoče ukrepe oziroma aktivnosti ter kazalnike. Priporočila civilne družbe bodo posredovana nacionalnemu koordinatorju za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Enodnevna delavnica se bo v dopoldanskem času osredotočila na področji ekonomskega opolnomočenja in vključevanja v procese odločanja, po kosilu pa bodo napore usmerili v spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter nasilje nad ženskami. Ker menijo, da mora biti enakost spolov in krepitev vloge žensk samostojni cilj slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, kot tudi presečna tema, k udeležbi na dogodku vabijo čim širši krog civilne družbe, najsi bodi tiste, ki so aktivni na področju razvojnega sodelovanja, okoljskih vprašanj, delavskih pravic ali pa tiste, ki se ukvarjate z ženskimi vprašanji, zdravjem ali procesi odločanja.

Več informacij najdete tukaj.