Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2023/2024 do izteka izobraževalnega programa. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Štipendija mesečno znaša 107,42 EUR.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS