Razpis štipendij Knafljeve ustanove za študijsko leto 2018/2019

Upravni odbor Knafljeve ustanove na Dunaju razpisuje razpis štipendije Knafljeve ustanove za študijsko leto 2018/2019.

Štipendija je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju.

Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju.

Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

S tem razpisom se razpisujeta največ dve štipendiji za študijsko leto 2018/19 v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu (za 12 mesecev) ali domu Korotan na Dunaju (za devet mesecev). Mesečna vrednost posamezne štipendije znaša 345 € na mesec. V primeru, da bo Upravni odbor podelil le eno štipendijo, se bo le ta podelila v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu.

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo:

 • diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani,
 • ki imajo povprečno oceno 8 (osem) ali več in
 • ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let.

V povprečno oceno se štejejo vse izpitne ocene, ki so jih dobili kandidati v teku dodiplomskega študija.

Izjemoma lahko upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo povprečno oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi (odličen uspeh na študijskem področju, ki je predmet podiplomskega študija, struktura ocen, ki kaže na kandidatove začetne ali začasne težave ipd.).

Prošnjo za dodelitev štipendije mora kandidat oddati do 25. junija 2018 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Prošnji morajo kandidati predložiti:

 • overjeno fotokopijo diplome,
 • potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
 • kratek življenjepis,
 • pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,
 • priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica, in je svoj podpis prelepil s prozornim lepilnim trakom;
 • potrdilo o oddani prošnji za sprejem na podiplomski ali doktorski študij na dunajski univerzi;
 • dokaz o državljanstvu RS,
 • izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat.

Prošnjo za dodelitev štipendije morajo kandidati oddati do 25. junija 2018 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (kuratorij) opravil do 16. julija 2018. Upravni odbor (kuratorij) ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem, ali mu je bila dodeljena štipendija.