Razpis Tumove štipendije za študijsko leto 2018/2019

Upravni odbor Knafljeve ustanove na Dunaju razpisuje Tumove štipendije za študijsko leto 2018/2019.

Tumova štipendija je namenjena spodbujanja doktorskega, izjemoma magistrskega študija diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski oziroma izjemoma magistrski študij na visokošolskih ustanovah v Avstriji, izjemoma tudi drugod v Evropi.

Štipendija se dodeli za eno študijsko leto in znaša 500 € mesečno, izplača pa se v devetih mesecih v času študijskega leta.

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosi diplomant:

 • slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki ima slovensko državljanstvo ali lahko izkaže
 • slovensko poreklo,
 • katerega ocena magistrske naloge znaša 8 (osem) ali več in
 • ki ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let.

Izjemoma lahko upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Prošnji morajo kandidati predložiti:

 • overjeno fotokopijo magistrske diplome,
 • potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
 • kratek življenjepis,
 • pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji
 • izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,
 • priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je
 • priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica in je svoj podpis
 • prelepil s prozornim lepilnim trakom,
 • potrdilo o oddani prošnji za sprejem na doktorski študij na eni od evropskih univerz,
 • dokaz o državljanstvu RS ali izkaz slovenskega porekla (pismo slovenskih organizacij v
 • zamejstvu in po svetu, Urada za Slovence ipd.),
 • izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat.

Prošnjo za dodelitev štipendije mora kandidat oddati do 25. junija 2018 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (Kuratorij) opravil do 16. julija 2018. Upravni odbor (kuratorij) ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem, ali mu je bila dodeljena štipendija.