Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje največ enemu vlagatelju za štiriletni doktorski študij na European University Institute, ki bo sprejet in se bo v 1. letnik vpisal v študijskem letu 2019/2020, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • državljani Republike Slovenije  in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS;
 • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti;
 • državljani držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS;
 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v RS;
 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS;
 • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

Vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • je v študijskem letu 2019/2020 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI;
 • študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javnega veljavnega študijskega programa na javno veljavni izobraževalni instituciji in bo na tem študiju pridobil javno veljavno izobrazbo;
 • bo iz prejšnje alineje pridobljena stopnja izobrazbe višja od najvišje stopnje, ki jo je pridobil na preteklem zaključenem izobraževalnem programu oziroma jo bo pridobil na programu, ki ga zaključuje;
 • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, bo imel status študenta;
 • še ni bil vpisan v isti letnik na isti ali višji stopnji izobraževanja;
 • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal državne ali Zoisove štipendije;
 • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal drugih štipendij oziroma prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v RS ali v tujini;
 • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
 • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo samozaposlen v RS ali v tujini;
 • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda;
 • mora biti pred dopolnjenim 28 letom prvič vpisan na izobraževalni program in stopnjo izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo;
 • za študij na EUI vlagatelj s skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Rok za vložitev vlog je petek, 31. 5. 2019.