Javno povabilo k oddaji predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2023

Turizem Ljubljana je objavil javno povabilo, kateri predmet je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2023, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

 • ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika);
 • naziv, termin in lokacijo prireditve ter vrednost celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
 • projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom izvedbe in izvedbenimi roki;
 • izjava predlagatelja:
  – o zagotovitvi sredstev oz. angažiranju lastnih sredstev,
  – o izvedbi projekta oz. prireditve v skladu z veljavnimi predpisi,
  – o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
 • parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran).

Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:

 • predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge,
 • prireditve se bodo odvijale na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana, urejenih z Odlokom o posebni rabi javnih površin,
 • prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva objave tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. novembra 2023

Več informacij o razpisu ter prijavi najdete tukaj.

Vir: Turizem Ljubljana