Razpis za mesto direktorja Zavoda MARŠ

Zavod Mariborski radio študent – MARŠ razpisuje prosto mesto direktorja zavoda.

Za mesto direktorja se lahko prijavi oseba, ki:

 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • ima pridobljeno vsaj VI/II. raven izobrazbe oziroma VII. univerzitetno;
 • ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področjih, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 • ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika;
 • aktivno obvlada delo z računalnikom;
 • ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • predloži vizijo razvoja zavoda MARŠ;
 • je poslovno sposobna oseba;
 • ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja;
 • ni članica nobene politične stranke doma ali v tujini.

Direktor je imenovan za mandatno obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor zavoda ne bo zaposlen v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, temveč bo za svoje delo plačan v obliki honorarjev oz. nagrad, ki bodo upoštevale finančno stanje in poslovne rezultate zavoda.

Prijave zbirajo do vključno nedelje, 25. 9. 2022 na naslov Zavod Mariborski radio študent – MARŠ, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, s pripisom: RAZPIS – NE ODPIRAJ, oz. na elektronski naslov: info@radiomars.si (Zadeva: RAZPIS ZA DIREKTORJA).

O izbiri bo Zavod Mariborski radio študent – MARŠ prijavljene obvestil najkasneje v roku 15 dni od zaključka razpisa.

Vsebina prijave: 

 • pisna prijava in življenjepis;
 • vizija in program dela v skladu s programsko zasnovo Zavoda MARŠ.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod Mariborski radio študent - MARŠ