Razpis za mesto odgovorne_ga urednika_ce Zavoda Radio Študent 2018

Za imenovanje odgovorne_ga urednika_ce RŠ je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj tri leta izkušenj iz novinarskega poklica v radijskem mediju, zaželene so tudi izkušnje na redaktorskem ali uredniškem mestu,
 • ima izkazane organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
 • ima poleg znanja angleščine znanje še najmanj enega tujega jezika,
 • predloži vizijo in program dela v skladu s programsko zasnovo Radia Študent,
 • pozna problematiko radijske dejavnosti,
 • ima stalno prebivališče v RS,
 • da je poslovno sposoben_a,
 • da mu_ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
 • da ni direktor_ica ali član_ica poslovodstva izdajateljev,
 • da ni član_ica političnih strank doma in/ali v tujini,
 • da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,
 • da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani,
 • da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
 • ima praviloma visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (novinarstvo, družboslovje, humanistika).

Odgovorni_a urednik_ca zavoda RŠ je imenovan_a za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Imenuje in razrešuje ga_jo Svet zavoda RŠ po predhodni pridobitvi pisne podpore najmanj tretjine članov uredništva zavoda RŠ v širši sestavi.

K prijavi morajo kandidati_ke priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • overjena fotokopija dokazil o izobrazbi;
 • dokazilo o znanju angleščine in še enega tujega jezika;
 • fotokopija verodostojnih listin, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj treh let aktivnega dela v radijskem mediju;
 • lastnoročno podpisana izjava kandidata_ke, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto ter da ni član_ica politične stranke doma ali v tujini;
 • lastnoročno podpisana vizija in program dela za delovno mesto odgovornega_e urednika_ce v skladu s programsko zasnovo Radia Študent;
 • lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Kandidati_ke morajo oddati prijave s priloženimi dokazili vključno do dne 20. marca 2018. Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Razpis je objavljen tukaj.