Pripravništvo

Pripravništvo je načrtovano in organizirano usposabljanje mladih strokovnih kadrov za samostojno delo po končanem izobraževanju. Osnovni namen je, da kot pripravnik opraviš program usposabljanja, s katerim teoretično znanje povežeš s praktičnim, pridobiš stik z delovnimi področji in vpogled v dogajanje v praksi in tako poglobiš znanje in veščine za opravljanje strokovnega dela, primernega za tvojo izobrazbo. Namen pripravništva je usposobiti mlade za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. 

V času pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem je pripravnik, v skladu z 9.a. členom ZSPJS, uvrščen v 24. plačni razred, in je upravičen tudi do dodatkov, ki pripadajo pripravniku, pokojninski premiji in drugimi prejemki, kot so nadomestilo za prevoz, prehrano in regres za letni dopust. Teče mu delovna doba, urejeno ima zdravstveno zavarovanje. Za pripravnika glede določitve trajanja letnega dopusta, pridobitve pravice do letnega dopusta oziroma pravice do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta veljajo enaka pravila kot sicer za zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Volontersko pripravništvo je ukinjeno, saj je Vlada Republike Slovenije dne 11. 12. 2014 sprejela, da sklepanja novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju ne podpira. Spremenjen je bil tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki volonterskega pripravništva ne predvideva več.

Uporabni viri: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sindikat Mladi plus

Vajeništvo

Vajenec obiskuje poklicno šolo in se istočasno poklicno izobražuje pri delodajalcu. Vajenec lahko postanete, ko dopolnite 15 let. Prednost je predvsem ta, da pridobite strokovne in praktične delovne izkušnje na tistem področju, za katerega se šolate. Poleg tega se obdobje vajeništva delno šteje v pokojninsko dobo. Slabost pa je relativno nizko plačilo oz. nagrada v prvih letih vajeništva.

Vajenec se v času praktičnega usposabljanja z delom obvezno zavaruje na podlagi predpisov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki urejajo vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja, in na podlagi predpisov, ki urejajo zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni na podlagi drugega pravnega razmerja v skladu z zakonom.

Vlada Republike Slovenije je na 155. dopisni seji dne 13. 1. 2017 določila besedilo Predloga zakona o vajeništvu in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Ministrica, pristojna za izobraževanje, je na tej podlagi sprejela sklep o uvedbi poskusa uvajanja vajeniške oblike izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja že v šolskem letu 2017/2018, ki bo tekel natanko po predlogu omenjenega zakona. Namen poskusnega uvajanja vajeništva je preveriti ustreznost zakonske ureditve, ki jo prinaša predlog Zakona o vajeništvu (v postopku sprejemanja v Državnem zboru),  s pomočjo neposrednega izvajanja vajeniške oblike izobraževanja za izbrane poklice.

Uporabni viri:

Gospodarska zbornica Slovenije 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zakon o vajeništvu