Tvoje pravice

Delavec, ki je v delovnem razmerju, ima nekatere z zakonom določene pravice. Bistvene pravice delavca so:

  • pravica do plačila,
  • pravica do povračila stroškov za malico in prevoz,
  • pravica do odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca,
  • pravica do odpravnine pri prenehanju pogodbe za določen čas v skladu z zakonom,
  • pravica do odpravnine ob upokojitvi,
  • pravica do odpovednih rokov,
  • pravica do nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti z dela,
  • pravica do letnega dopusta in regresa,
  • organizacije delovnega časa,
  • pravice, ki izhajajo iz vključitve delavca v socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja, torej zagotovljena socialna varnost. 

Kako se odzvati na kršitve pravic?

Delavec lahko kršitve delovnopravne zakonodaje prijavi Inšpektoratu RS za delo. Prijavo lahko delavec poda v primeru, da meni, da mu delodajalec krši njegove pravice in v primeru, ko meni, da delodajalec krši določbe ZDR-1, ki so navedene v 215. členu ZDR-1

Prijavo lahko posameznik odda pisno po navadni ali po elektronski pošti ali ustno osebno v času uradnih ur na pristojno območno enoto. Pristojnost se ugotavlja glede na sedež delodajalca.

Seznam enot Inšpektorata RS za delo

Vprašanja lahko naslovite tudi na Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti. Ogledate si lahko podstrani ministrstva, ki se nanašajo na delovna razmerja in na katerih so dostopne informacije glede oblik dela, za katere je ministrstvo pristojno. 

Prav tako se z vprašanji lahko obrnete na Sindikat Mladi plus.

Uporabne povezave:

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o inšpekciji dela

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Sindikat prekarcev

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo