Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/21 za podiplomski študij

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2020/2021. 

Prijavitelj_ica mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

 • na javni razpis je podal_a le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini); 
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
 • ni starejši_a od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991); 
 • študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti; 
 • v času štipendiranja ne bo upravičen_a do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev; 
 • v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom); 
 • v času študija bo prebival_a v državi, v kateri se izvaja študij; 
 • ni študij na daljavo oziroma on-line študij; 
 • Prijaviteljeva_ičeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 
 • Prijavitelj_ica je sprejet_a ali vpisan_a na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma v 4. ali višji letnik enovitega magistrskega študija v tujini v študijskem letu 2020/2021, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija); 
 • oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo; 
 • v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj_ica štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti; 
 • prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom; 
 • prijavitelj v študijskem letu 2020/2021 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan; 
 • študijski program prijavitelja se zaključi najkasneje do 30. 9. 2022. 

Rok prijave je 6. 11. 2020.  

Več informacij lahko najdeš tukaj