Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje dve prosti delovni mesti

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje dve prosti delovni mesti: višji svetovalec področja III in področni svetovalec I.

Za delovno mesto področnega svetovalca so zahtevani naslednji pogoji:

 • dosežena vsaj prva bolonjska stopnja izobrazbe,
 • najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost,
 • znanje uradnega jezika,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje tujega jezika.

Področni svetovalec I opravlja naslednje naloge:

 • priprava vsebinskih analiz z delovnega področja,
 • priprava pogodb in spremljanje izvajanja pogodb,
 • 100% preverjanje prejete dokumentacije, preverjanje izvajanja aktivnosti na terenu,
 • vnos podatkov v informacijske sisteme,
 • zagotavljanje podatkov za e-MA (ISARR),
 • podajanje navodil v zvezi s pripravo zahtevkov prejemnikov sredstev,
 • pomoč pri izvajanju posvetov, delavnic, usposabljanj oz. informativnih dni, izvajanje drugih promocijskih aktivnosti,
 • pomoč pri pripravi dokumentov za finančno službo za izplačilo končnim prejemnikom,
 • vodenje evidenc, urejanje dokumentarnega gradiva in arhiviranje dokumentacije,
 • spremljanje napovedi aktivnosti usposabljanj in nadzor nad izvedbo,
 • poročanje EUROSTAT, sodelovanje pri organizaciji dogodkov in izvajanju drugih promocijskih aktivnosti.

Višji svetovalec področja III, opravlja naslednje naloge:

 • priprava analiz programa,
 • priprava pogodb in spremljanje izvajanja pogodb s končnimi prejemniki,
 • spremljanje napovedi aktivnosti usposabljanj in nadzor nad izvedbo,
 • 100 % preverjanje prejete dokumentacije,
 • vnos podatkov v informacijski sistem sklada,
 • zagotavljanje podatkov za e-MA (ISARR),
 • podajanje navodil v zvezi s pripravo zahtevkov prejemnikov sredstev,
 • pomoč pri izvajanju posvetov, delavnic, usposabljanj oz. izvajanje drugih promocijskih aktivnosti,
 • pomoč pri izdelavi dokumentov za finančno službo za izplačilo sredstev končnim prejemnikom,
 • sodelovanje pri izboru izvajalcev in nadzor izvedbe usposabljanj,
 • vodenje evidenc, urejanje dokumentarnega gradiva.

K prijavi je potrebno priložiti življenjepis v Europass obliki, prilogo razpisa in motivacijsko pismo.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS