Spremembe na področju štipendiranja zaradi epidemije COVID-19

ŠOS je objavil informacije o spremembah na področju štipendiranja zaradi epidemije bolezni COVID-19.  

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Ukrepi se uporabljajo od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, razen ukrepi glede uveljavljanja izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije, ter glede kadrovskih štipendij, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021. 

Na področju državnih štipendij sta v veljavi dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete štipendije. 

 • Štipendistom_kam, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/20 ne napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2020/21 miruje. 
 • Štipendistom_kam, ki zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije, se lahko dogovor podaljša za eno leto. Štipendist_ka mora pri štipenditorju (Center za socialno delo za državne štipendije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad za ostale štipendije) za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo. 

Na področju Zoisovega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Dodatno je spremenjen način uveljavljanja izjemnih dosežkov za šolski oz. študijski leti 2020/2021 in 2021/2022.  

V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021: 

 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/18 in 2018/19, 
 • se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2019/20, 
 • se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 2019/20, če je dosežen na isti ravni izobraževanja. 

V šolskem oz. študijskem letu 2021/22: 

 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2020/21. 

Tudi na področju kadrovskega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Poleg tega se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/21: 

 • delodajalec_ka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto; 
 • delodajalec_ka lahko zaposli štipendista_ko pred zaključkom izobraževanja, vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev); 
 • delodajalec_ke je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic epidemije COVID-19; 
 • v primeru, da enomesečna praksa štipendista_ke pri delodajalcu_ki s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni potrebno vračati; 
 • delodajalec_ka in štipendist_ka se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo. 

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tukaj 

Novico lahko najdeš tukaj.