Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018–2019

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018-2019 na naslednjih prednostnih področjih:

  • biotehnologija in biomedicina,
  • nanotehnologija,
  • optimizacija procesov in materialov,
  • informatika in telekomunikacije,
  • ekologija in varstvo okolja,
  • energija in transport,
  • družboslovje in humanistika.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija; izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in imajo s strani agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 17. 07. 2017 do 15.00 ure.

Več o razpisu najdete tukaj.