Maska razpisuje delovno mesto direktorja_ice

Ustanovitelji Maske, zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Statuta Zavoda Maska razpisujejo mesto: direktor_ica Maske.  

Kandidat_ka mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • visokošolska izobrazba ustrezne smeri, 
 • izčrpne delovne in vodstvene izkušnje pri podobnih delih, 
 • poznavanje področij delovanja Maske tako v Sloveniji kot v tujini, 
 • sposobnost za organiziranje in vodenje dela v Maski, 
 • znanje slovenskega in angleškega jezika. 

Izbrani_a kandidat_ka bo imenovan_a za dobo petih let (01. 04. 2021 – 31. 03. 2026), z možnostjo ponovnega imenovanja. Uvajanje in primopredaja bo potekala med 01. 03. in 31. 03. 2021. 

Kandidat_ka mora ob prijavi predložiti: 

 • fotokopijo diplome oz. dosežene izobrazbe 
 • življenjepis z navedbo izkušenj pri podobnih delih in nalogah 
 • motivacijsko pismo ter 
 •  svojo umetniško/programsko in poslovno vizijo Zavoda Maska v naslednjem 5-letnem mandatnem obdobju ter strategijo njenega uresničevanja. 

Naloge direktorja_ice so: 

 • organizira in vodi poslovanje ter programsko in strokovno delo Maske, 
 • predlaga svetu Maske poslovno politiko, letne programe, finančne načrte in razvojne programe Maske ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje, 
 • v okviru programske in poslovne politike in aktov, ki jih je sprejel svet Maske, samostojno odloča, predstavlja in zastopa Masko nasproti tretjim osebam, 
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Maske, 
 • opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi ter statut in splošni akti Maske. 

Poleg tega od kandidat_ke pričakujejo: 

 • sposobnost pridobivanja partnerjev in priprave razpisov tako v Sloveniji kot mednarodno; 
 • vodenje tekočih projektov; 
 • sposobnost javnega nastopanja in zagovorništva; 
 • sposobnost povezovanja ustvarjalne, uredniške, produkcijske in administrativne ekipe. 

Prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, motivacijskim pismom ter umetniško/programsko in poslovno vizijo zavoda za mandatno obdobje je potrebno poslati do 20. 11. 2020 na naslov: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (z oznako: “prijava na razpis”) ali pa na e-pošti naslov info@maska.si (zadeva: “prijava na razpis”). Kandidati_ke iz ožjega izbora bodo povabljeni_e na razgovor predvidoma 1. 12. 2020. 

O izboru bodo kandidati_ke obveščeni v 8-ih dneh po odločitvi ustanoviteljev Zavoda Maska, predvidoma do 22. 12. 2020. 

Razpis lahko najdete tukaj