Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje posnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg.

Med ZNOrg dejavnosti štejemo dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področij, ki sta varstvo okolja in urejanje prostora.

Sredstva se dodelijo za financiranje podnebnih programov dveh vsebinskih mrež, ene iz področja varstva okolja ter ene iz pordročja urejanje prostora.

Upravičeni prijavitelj na razpisu je nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanje prostora. Nosilec vsebinske mreže je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja.

Vsebinska mreža, katere podnebni program je sofinanciran iz tega razpisa, mora združevati vsaj dvajset članic nevladnih organizacij.

Rok prijave projekta je 28. 2. 2020.

Razpisno dokumentacijo in druge pogoje razpisa najdete tukaj.