Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov 2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

  • preprečevanja nasilja: programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, informiranje in svetovanje, obravnave žrtev spolnega nasilja, obravnave povzročiteljev nasilja, telefonsko svetovanje, celostne obravnave žrtev nasilja in druge programe preprečevanja nasilja na področju invalidov, starejših ter otrok in mladostnikov,
  • zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti): visokopražni programi vključujejo terapevtske programe in programe reintegracije; nizkopražni programi vključujejo zavetišča, svetovanje in terensko delo ter mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom; programi za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma, vključujejo informacijske in svetovalne programe, skupine za samopomoč in programe zmanjševanja škode zaradi uživanja alkohola za mlade, svetovanje s terenskim delom ter neposrednimi spletnimi stiki; programi na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvojenosti vključujejo programe za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranjenja in programe za osebe, ki imajo težave na področju drugih oblik zasvojenosti,
  • duševnega zdravja: programi vključujejo stanovanjske skupine, prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, dnevne centre, dnevne centre s skupinami za samopomoč, psihosocialno svetovanje, informiranje, terensko delo, zagovorništvo in telefonsko svetovanje,
  • brezdomstva (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine): programi vključujejo informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, sprejemališča ali dnevni centri za dnevno obravnavo s terenskim delom in dodatnimi aktivnostmi ter nastanitveno stanovanjsko podporo),
  • otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom in dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje in skupnostno svetovalno delo,
  • starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem, programe dnevnih centrov ter programe prostovoljskega dela starejših,
  • podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov: programi vključujejo informiranje, svetovanje ter terensko delo, pomoč pri podpori in izvajanju pomoči in samopomoči, ohranjanje socialnih veščin in bivalne skupnosti,
  • socialnega vključevanja Romov: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike, informiranje in svetovanje, krepitev psihosocialnih (in drugih podobnih) kompetenc ter delo na terenu,
  • specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj (če le-ta ni zagotovljena s preostalimi socialnovarstvenimi programi): programi vključujejo specialistično podporo žrtvam kaznivih dejanj (informacijski in svetovalni program ter zagovorništvo) in
  • drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje pomoči in samopomoči.

Rok za oddajo prijave za Javne socialnovarstvene programe je 11. 12. 2023, rok za Razvojne socialnovarstvene programe je 18. 12. 2023.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: CNVOS