Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2017

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva. Predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:

  • nagrada za življenjsko delo,
  • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
  • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
  • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let. Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva.

Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.

Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:

   • socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
   • nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
   • Socialna zbornica Slovenije,
   • Fakulteta za socialno delo,
   • mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
   • drugi posamezniki,
   • druge domače in tuje pravne osebe.

Predloge lahko pošljete do 31. 7. 2017.

Več informacij najdete tukaj.