Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega predmet je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Letni programi športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020 – 2022 obsega sofinanciranje programov:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 • obštudijska športna dejavnost,
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • kakovostni šport,
 • vrhunski šport,
 • šport invalidov,
 • športna reakcija,
 • šport starejših,
 • športne prireditve in promocija športa,
 • delovanje športnih organizacij.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • športna društva in športne zveze, registrirane v RS,
 • športna društva in športne zveze Slovencev zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem,
 • zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1),
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove; zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
 • lokalne skupnosti,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • zasebni športni delavci.

Rok prijave je 7. 2. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.