ERASMUS+: Ključni ukrep 3 – podpora za reformo politik – sodelovanje s civilno družbo na področju mladih (EACEA/45/2019)

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje:

 • ozaveščanje o strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027, vključno z evropskimi cilji mladih;
 • razvijanje, spodbujanje in podpiranje ukrepov za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladih v duhu strategije EU za mlade;
 • povečevanje ozaveščenosti in sodelovanja mladih v ukrepih EU za mlade, vključno s programom Erasmus +, evropsko solidarnostno enoto in pobudo Discover EU;
 • povečevanje zavzetosti in sodelovanja mladinskih akterjev civilne družbe z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, ki so pomembna za mlade;
 • spodbujanje sodelovanja mladih zainteresiranih strani, tudi z izkoriščanjem potenciala digitalne komunikacije poleg drugih oblik sodelovanja;
 • spodbujanje vključevanja mladinske civilne družbe v razširjanje ukrepov politike in programov, vključno z rezultati in dobro prakso med svojimi člani ter drugod.

Te cilje bi bilo treba jasno vključiti v delovne načrte, dejavnosti in končne izsledke organizacij prijaviteljic.

Na razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: evropske nevladne organizacije (ENVO), ki delujejo na področju mladine, in vseevropske mreže (neformalna mreža), ki delujejo na področju mladine.

V okviru sodelovanja s civilno družbo na področju mladine se uporabljajo naslednje opredelitve:

Kategorija 1: evropska nevladna organizacija (ENVO) mora:

 • delovati prek uradno priznane strukture, ki jo sestavljajo: a) evropski organ/sekretariat (prijavitelj), ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, in b) nacionalne organizacije/podružnice vsaj v dvanajstih državah, vključenih v program, ki so z evropskim organom/sekretariatom zakonito povezane;
 • biti dejavna na področju mladine in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ključnih področij strategije EU za mlade;
 • vključevati mlade v vodenje in upravljanje organizacije.

Kategorija 2: vseevropska mreža (neformalna mreža) mora:

 • biti sestavljena iz pravno samostojnih nepridobitnih organizacij, dejavnih na področju mladine, in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ključnih področij strategije EU za mlade;
 • delovati kot neformalno vodena struktura, sestavljena iz (a) organizacije, ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakoniti sedež v državi, ki sodeluje v programu, ter ima nalogo usklajevati in podpirati mrežo na evropski ravni (prijavitelj), in (b) drugih organizacij s sedeži v vsaj dvanajstih državah, ki sodelujejo v programu;
 • vključevati mlade v vodenje in upravljanje mreže.

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU
 • države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
 • države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: Severna Makedonija, Republika Srbija in Turčija.

Prijave na razpis sprejemajo do 19. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.