Javni razpis razpis za sofinanciranje projektov “razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela”

Ministrstvo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov “Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela”. Za vključitev 2.100 oseb je predvidenih 4,2 milijona evrov.

Namen razpisa je večja socialna vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela.

Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let v trenutku vključitve v projekt, posebne potrebe pa so: motnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Ves čas trajanja projekta se bo osebe s posebnimi potrebami spremljalo, nudila se jim bo podpora pri vključevanju na delovno mesto in sicer tako, da se jim bo pomagalo pri razvijanju delovnih veščin in kompetenc, pri učenju postopkov in metod dela, pri razvijanju kvalitete dela ter pri osvajanju delovnih navad in delovne vzdržljivosti.

Glede na izobrazbo in zmožnost mladih s posebnimi potrebami in tudi glede na njihove poklicne cilje in interese bodo projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda ustvarili mrežo delodajalcev, ki bodo mladim omogočali spoznavanje realnega sveta dela, delovne prakse, delovni preizkus in usposabljanje ter tudi morebitno zaposlitev.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je 2. 10. 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.